Tầm nhìn, sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Tối đa hóa giá trị, chuỗi giá trị của Gỗ Việt Nam

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á cung cấp các sản phẩm công nghiệp từ gỗ

Giá trị cốt lõi

Thân thiện – Thành thật – Tận tâm